United GIPs Logo English   日本語   한글   中文   
为了在全球范围内促进知识产权的创造、保护和利用,在这里我们创立United GIPs